︽ ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠤᠶᠠᠡᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ︾ ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ
2020-10-27 11:05:37
 
ᠬᠠᠢ ᠵᠢᠶᠦᠢᠨ
  
★★★☆☆

10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 24᠋ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠡᠭ ᠳᠤ ᠦᠩᠬᠡ ᠳᠠᠢ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠨ ᠂ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠴᠤ ᠂ ︽ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠤᠶᠠᠡᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ︾ ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠵᠢᠭᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃  

ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ  ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠮ  ᠤᠨ ᠰᠠᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ  ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠤ ᠂ ︽ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠵᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠡᠷ  ᠢ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠠᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ  ᠵᠢᠡᠷ  ᠵᠢᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ︾ᠬᠡᠬᠦ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠋ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠳᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠵᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠡ ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠠᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ  ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢ ᠲᠠᠢᠢᠴᠢᠯᠡᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠤᠮ  ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠬᠤᠷᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ 20 ᠨᠠᠷᠡᠰ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠬᠠᠲᠡᠳ︽ ᠲᠤᠡᠭᠭᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷ ︾ ︽ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ ᠬᠠᠡᠭᠭᠠᠢ ︾ ︽ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠢᠨ ᠢᠷᠭᠤᠢ ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠤᠡᠭᠭᠤᠳᠠᠭ ᠨᠤᠮ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ︽ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠳᠠᠭᠡᠨ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︾︽ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳᠤ︾ ︽ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ︾ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠢᠷᠡᠭᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠨ ᠂ ᠡᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ  ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠂ ᠵᠦᠪ ᠦᠷᠳᠡᠭ  ᠤᠨ ᠦᠵᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠵᠢᠡᠨ ᠳᠡᠯᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠢᠢᠮᠤᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠵᠢᠡᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠡᠢ᠃  

ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠡᠷ᠂︽ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠤᠶᠠᠡᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ︾ᠫᠷᠦᠭᠷᠠᠮ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠤᠡᠭᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ 2018 ᠤᠨ ᠤ 1᠋ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ1᠋ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ 7 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠡᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠠ ᠤᠯᠠᠨ  ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠃


 
  
         
 
 
   
   
   

2008-2018 ©              

             

   0471-6659832

  tn@mgyxw.net   蒙ICP备10000005号